Na stronie RCL opublikowano  projekt z 9 marca 2022 r. (o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych), zgodnie z którym zaproponowano dodanie art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – zastrzeżenie umowne zakazujące wierzycielowi zbywania wierzytelności, o którym mowa w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jest nieważne.”;

Przepisy przewidują również przepisy przejściowe dot. transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy (stosowanie przepisów dotychczasowych z pewnymi wyjątkami dot. zamówień publicznych).

Procedowany projekt jest przełomowy dla branży!